Shuten Doji

In a Time of Cosplay as Shuten Doji.

#vodkaphotos #cosplay #ShutenDoji #FateGrandOrder